Eindverklaring

Persoonsgegevens

Bij het aanvragen van een verzekering, het wijzigen ervan en bij schade worden persoonsgegevens gevraagd. We gebruiken deze gegevens om overeenkomsten aan te gaan en uit te voeren. Daarnaast gebruiken we deze gegevens voor marketingactiviteiten, fraudebestrijding, statistische analyse en wettelijke verplichtingen. De volledige tekst van de privacyverklaring met meer informatie over uw rechten vindt u hier.

Om een verantwoord acceptatie- en schaderegelingsbeleid te voeren, raadplegen we persoonsgegevens bij de Stichting CIS en laten deze daar opnemen in geval van een gemelde schade. Hiervoor geldt het privacyreglement van de Stichting CIS. Zie ook: www.stichtingcis.nl/nl-nl/privacystatement.aspx.

Bij autoverzekeringen raadplegen we gegevens over schadevrije jaren in het centrale bestand ‘Roy-data’ van de Stichting EPS in Apeldoorn. De betrokken persoon, van wie gegevens in dit bestand zijn opgenomen, kan om inzage vragen via Roy-Data.

Mededelingsverplichting

Als verzekeringnemer bent u verplicht de vragen in deze aanvraag volledig en naar waarheid te beantwoorden voor uzelf én voor iedere andere persoon wiens belangen worden meeverzekerd, over wat u zelf weet én wat die andere persoon weet.

U bent hiervoor zelf verantwoordelijk, ook al beantwoordt een ander die vragen namens u. Aan de hand van de gegeven antwoorden op deze vragen moeten we een juiste inschatting van het te verzekeren risico kunnen maken.

U verklaart met de aanvaarding van de polis dat de vragen volledig en naar waarheid zijn beantwoord om daarmee de aangevraagde verzekering te verkrijgen.

Wanneer later, na het afsluiten van de overeenkomst, blijkt dat één of meer vragen onjuist of onvolledig zijn beantwoord, kan dit tot gevolg hebben dat het recht op uitkering wordt beperkt of vervalt. Indien de vragen met opzet onjuist of onvolledig zijn beantwoord om verzekeraar te misleiden, of indien verzekeraar de verzekering niet zou hebben gesloten indien de vragen volledig en naar waarheid zouden zijn beantwoord, heeft verzekeraar bovendien het recht de verzekering op te zeggen.

Klachten

Als u niet tevreden bent over de aanvraag of uitvoering van deze verzekering(en), dan vinden we dat heel vervelend. We stellen het op prijs als u ons dat laat weten. U kunt uw klacht hier doorgeven.

Vestigingsplaats/Toepasselijk recht

Op alle verzekeringsovereenkomsten die worden gesloten via Zicht volmachtbedrijf B.V., statutair gevestigd te ‘s-Hertogenbosch, is Nederlands recht van toepassing, behalve als in de voorwaarden hierover iets anders staat vermeld.