Opschortende voorwaarde

Het kan verboden zijn dat de verzekeraar een verzekeringsovereenkomst met u sluit vanwege nationale en internationale (sanctie)regels. De overeenkomst komt niet tot stand als u of een andere belanghebbende vermeld staat op een nationale of internationale sanctielijst. We controleren dit achteraf. Daarom is een ‘opschortende voorwaarde’ van toepassing.

We voeren de controle zo snel mogelijk uit. Als u of een andere belanghebbende niet op een sanctielijst staat, dan gaat de overeenkomst in vanaf de ingangsdatum die op de polis staat. Wat als iemand wel op een sanctielijst staat? Dan sturen we in ieder geval binnen 10 dagen na het verzenden van de polis een schriftelijke melding naar de aanvrager.

De opschortende voorwaarde is als volgt:

De overeenkomst komt alleen tot stand als uit de controle niet blijkt dat het verboden is om op basis van sanctiewet- of regelgeving financiële diensten te verlenen aan of voor:

  • de verzekeringnemer;
  • verzekerden, medeverzekerden en andere (rechts)personen die voordeel zouden kunnen hebben van de overeenkomst;
  • vertegenwoordigers en gemachtigden van het bedrijf van verzekeringnemer;
  • uiteindelijk financieel belanghebbenden bij het bedrijf van verzekeringnemer.