De nieuwe wet WBTR (Wet bestuur en toezicht rechtspersonen)

Om wanbeleid te voorkomen heeft de overheid de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) aangenomen. Deze wet is op 1 juli 2021 ingegaan.
De wet heeft tot doel dat bestuurders, commissarissen en toezichthouders het belang van de vereniging of stichting vooropstellen en geen fraude, zelfverrijking of andere vormen van wanbeleid plegen. Dat klinkt als een open deur. Maar de praktijk wijst uit dat dit niet altijd het geval is.

Zoë helpt u graag verder

Welk risico loopt u als bestuurder of commissaris van een vereniging of stichting?

Deze wet regelt dat bestuurders of commissarissen in geval van wanbeleid of bij een faillissement hoofdelijk aansprakelijk kunnen worden gesteld. Dat kan ook gaan om wanbeleid door een medebestuurder. Er moet wel sprake zijn van een ernstige mate van wanbeleid. U kunt gelukkig actie ondernemen om onverwacht vervelende situaties te voorkomen. We hebben de belangrijkste wijzigingen op een rij gezet en sluiten af met praktische tips.

Moeten ook hele kleine verenigingen of stichtingen voldoen aan de nieuwe wet WBTR?

Het antwoord is kort maar krachtig: ja!

Groot of klein, een professioneel of vrijwilligers-bestuur: het maakt niet uit.
De WBTR is voor alle verenigingen en stichtingen van toepassing. En ook voor coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen. Alleen kerkbesturen en VvE’s (verenigingen van eigenaren) vallen buiten deze wet.


De belangrijkste punten van de WBTR

De overheid wil wanbeleid voorkomen door verenigingen en stichtingen bepaalde zaken via de statuten te laten regelen. De meesten zullen hun statuten daarom op deze punten moeten nakijken en waarschijnlijk aanpassen.

Beperking van het stemrecht

In de nieuwe wet is geregeld dat een bestuurder nooit méér stemmen kan uitbrengen dan alle andere bestuursleden samen. Hiermee wil de wet voorkomen dat een bestuurder zijn zin kan doordrukken. Indien in de statuten is vastgelegd dat dit wel kan, dan moet u de statuten hierop aanpassen.

Tegenstrijdig belang

Van de bestuurder of commissaris wordt verwacht dat deze het belang van de vereniging vooropstelt. Als een bestuurder een tegenstrijdig of eigenbelang heeft moet deze zich onthouden van de beslissing. En hij of zij mag zich zelfs niet met de besluitvorming bemoeien. Een concreet voorbeeld: denk aan het bestuurslid dat via het bedrijf van zijn zoon de bedrukte wedstrijdshirts kan leveren.

Hebben alle bestuursleden een tegenstrijdig of eigenbelang dan moet de beslissingsbevoegdheid worden doorgeschoven naar de algemene (leden)vergadering. Bij stichtingen die geen algemene (leden)vergadering hebben moet in zo’n geval schriftelijk worden vastgelegd welke overwegingen aan het besluit ten gronde liggen.

Mensen aan tafel in gesprek – Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering – Zakelijk

Afwezigheid van bestuursleden

Indien een of meerdere bestuursleden hun functie niet kunnen of mogen uitoefenen is het gebruikelijk dat de andere bestuursleden (als die er zijn) de taak waarnemen. Is er nog maar een bestuurslid actief of zelfs helemaal geen meer? Dan dient de algemene (leden)vergadering een persoon aan te wijzen die de vereniging of stichting bestuurt. Dit moet opgenomen worden in de statuten. In mooie woorden heet dit de ontstentenis- en beletregeling. Heeft jouw vereniging of stichting een Raad van Commissarissen? Ook daarvoor geldt deze regel.


Praktische tips

Zoals aangegeven wil de overheid met deze wet wanbeleid, fraude, zelfverrijking en dat soort zaken voorkomen. Om transparantie hierover te bevorderen hebben we voor u een aantal praktische tips:

 • Beperk de hoeveelheid cash geld in de vereniging.
 • Stel een kascommissie in voor een jaarlijkse controle.
 • Laat betalingen af en toe controleren door een ander bestuurslid dan de penningmeester.
 • Laat facturen goedkeuren door een ander bestuurslid dan de penningmeester. Door de facturen bijvoorbeeld op een ander adres te laten bezorgen dan bij de penningmeester. Het ontvangende bestuurslid kan deze facturen dan direct goedkeuren.
 • Vergader regelmatig en leg besluiten vast in de notulen. Begin de vergadering met het accorderen van de notulen van de vorige vergadering.
 • Zorg dat de inschrijving bij de KvK up-to-date is. Bestuurders die niet meer actief zijn, maar wel ingeschreven staan, zijn toch aansprakelijk.
 • Maak een huisreglement. Daarin kunt u zaken vastleggen zoals de frequentie van vergaderen, maar bijvoorbeeld ook hoe het zit met het gebruik van faciliteiten van de vereniging.
 • De meeste bestuurdersaansprakelijkheidsverzekeringen bieden dekking op hoofdelijke aansprakelijkheidsstelling. Goed om dit na te kijken. Twijfel je? Neem contact op.

Loop de statuten na

De meeste koepelorganisaties kunnen u informatie verschaffen over de WBTR. Belangrijk is dat u uw statuten naloopt om te controleren of u hiermee voldoet aan de nieuwe wetgeving. U hoeft dit niet al voor 1 juli gedaan te hebben. De wet gaat voor op de statuten. Past u, om welke reden dan ook, de statuten aan? Dan moeten deze natuurlijk wel aan de nieuwe wettelijke kaders voldoen.

Aansprakelijkheid voor het faillissementstekort

Curatoren hebben al de mogelijkheid om bestuurders en commissarissen aansprakelijk te stellen voor het volledige faillissementstekort wanneer zij hun taak onbehoorlijk hebben vervuld., In het huidige recht zijn dat failliete

 • nv’s en bv’s
 • commerciële stichtingen
 • commerciële formele verenigingen (stichtingen en verenigingen die aan de vennootschapsbelasting zijn onderworpen)

Onder de WBTR komen daar bij:

 • niet-commerciële stichtingen
 • niet-commerciële verenigingen
 • zogenaamde informele verenigingen (verenigingen waarvan de statuten niet zijn neergelegd in een notariële akte)

Intern toezicht voor commerciële verenigingen/stichtingen

Voor bv’s en nv’s bestaat er al langer een wettelijke grondslag voor een toezichthoudend orgaan (Raad van Commissarissen, kortweg RvC). De WBTR regelt deze wettelijke grondslag ook voor (semi-) commerciële verenigingen en stichtingen.

Is er al een toezichthoudend orgaan, bijvoorbeeld een Raad van Toezicht of Raad van Advies? Dan moet worden getoetst of dit orgaan zich kwalificeert als RvC binnen de nieuwe WBTR. Als dit zo is, zijn de nieuwe wettelijke regels uit de WBTR van toepassing op dit toezichthoudend orgaan.

Heeft uw vereniging of stichting een dagelijks en algemeen bestuur? Bekijk dan of het algemene bestuur opereert als een RvC. Daarop zijn dan de wettelijke regels van de WBTR van toepassing.

We regelen het voor u

 • Advies op maat
 • Persoonlijk contact
 • Samen met een adviseur
Uw kantoor Aalsmeer
Zwarteweg 88
1431 VM Aalsmeer
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Alkmaar
Arcadialaan 28-C
1813 KN Alkmaar
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Apeldoorn
Boogschutterstraat 1
7324 AE Apeldoorn
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Breda
Ettensebaan 31
4813 AH Breda
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Capelle aan den IJssel
Rivium Quadrant 241
2909 LC Capelle aan den IJssel
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Den Bosch
Europalaan 28-C
5232 BC 's Hertogenbosch
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Eindhoven
Beemdstraat 16
5652 AB Eindhoven
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Enschede
Zuiderval 94-3
7543 EZ Enschede
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Groningen
Paterswoldseweg 810
9728 BM Groningen
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Heerhugowaard
J. Duikerweg 5
1703 DH Heerhugowaard
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Nederweert
Hulsenweg 19
6031 SP Nederweert
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Rijswijk
Veraartlaan 6
2288 GM Rijswijk
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Roermond
Buitenop 9
6041 LA Roermond
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Sneek
Oosterom 11
8602 DE Sneek
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Utrecht
Daltonlaan 600
3584 BK Utrecht
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
https://klantenthousiasme.nl/api/Image/GetImageById?id=181 Zicht adviseurs
10
Onze klanten beoordelen Zicht gemiddeld met een
8,7
678 beoordelingen
 • Een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering zorgt ervoor dat uw privévermogen niet wordt aangesproken bij schadeclaims als gevolg van beslissingen die u heeft genomen als bestuurder van uw organisatie.
 • Nee, dit is geen verplichte verzekering. We raden u wel aan om deze verzekering af te sluiten, omdat de kosten als u aansprakelijk gesteld wordt voor een schade hoog kunnen oplopen.
 • Een particuliere aansprakelijkheidsverzekering beschermt u niet tegen een schadeclaim die u als bestuurder kunt krijgen. Ook een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering heeft die dekking niet. Bestuurdersaansprakelijkheid is een apart risico. De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering biedt hiervoor uitkomst.