Conflicterende belangen

Zicht, risico- en verzekeringsadviseurs is een advies- en bemiddelingsbedrijf dat haar relaties adviseert en, wanneer het verzekeren van risico’s de beste oplossing is, bemiddelt bij de totstandkoming van verzekeringsovereenkomsten. Deze verzekeringen kunnen door Zicht, risico- en verzekeringsadviseurs worden ondergebracht bij verschillende verzekeringsmaatschappijen, maar ook bij Zicht volmachtbedrijf B.V.

Zicht volmachtbedrijf B.V.

Zicht volmachtbedrijf treedt namens een aantal verzekeringsmaatschappijen op als gevolmachtigd agent. Dit betekent dat Zicht volmachtbedrijf B.V. namens die verzekeringsmaatschappijen (volmachtgever) binnen afgesproken kaders risico’s accepteert, administreert en schades afhandelt. Dit doet zij exclusief ten behoeve van de relaties van Zicht, risico- en verzekeringsadviseurs. Om redenen van efficiency verrichten medewerkers van Zicht, risico- en verzekeringsadviseurs werkzaamheden, die vallen onder de verantwoordelijkheid van Zicht volmachtbedrijf B.V.

Wanneer is sprake van een conflicterende situatie?

Doordat medewerkers van Zicht, risico- en verzekeringsadviseurs werkzaamheden verrichten voor zowel Zicht, risico- en verzekeringsadviseurs als Zicht volmachtbedrijf B.V., kan het gebeuren dat een zogenaamde conflicterende situatie ontstaat tussen het uitvoeren van de functie bij beide bedrijven. Er kan onder andere sprake zijn van een conflicterende situatie bij:

 • onterechte acceptatie of afwijzing van een risico
 • onterechte toestemming tot wijziging of beëindiging van een verzekering
 • onterecht verlengen van een verzekering
 • onterecht accepteren of afwijzen van een schade
 • onterecht informatie achterhouden

Wat is ons beleid bij een conflicterende situatie?

 1. Op het moment dat zich een conflicterende situatie voordoet, vindt er een zorgvuldige afweging plaats.
 2. De verantwoordelijke voor het Zicht volmachtbedrijf B.V. (feitelijk leider genoemd) beoordeelt de conflicterende situatie. Vervolgens beslist hij/zij wat er moet gebeuren. Dit gebeurt volgens een speciaal voor deze situatie gemaakte afspraak: het protocol conflicterende situatie.
 3. Als het gebeurt dat er bij de behandeling van een schade over de schuldvraag tussen twee of meer klanten een conflict ontstaat, dan wordt het schadedossier geheel of gedeeltelijk verder behandeld door de betrokken volmachtgever.

Protocol conflicterende situatie

Om te zorgen dat duidelijk is wie de rol van bemiddelaar en wie de rol van gevolmachtigde vervult, is het volgende beleid geformuleerd:

 • De feitelijke leider van Zicht volmachtbedrijf B.V. is eindverantwoordelijke voor het volmacht beleid.
 • Tussen Zicht, risico- en verzekeringsadviseurs en Zicht volmachtbedrijf B.V. zijn strikte afspraken gemaakt (procedures vastgesteld) over het accepteren en wijzigen van verzekeringen én de afhandeling van schades. In deze afspraken is duidelijk omschreven wat de processtappen en controlemomenten zijn. De feitelijke werkzaamheden die namens verzekeringsmaatschappijen worden gedaan, worden uitsluitend geaccordeerd en/of uitgevoerd door medewerkers die voor Zicht volmachtbedrijf B.V. werken.
 • Als de afspraken niet duidelijk genoeg uitleggen hoe er in bepaalde situaties gehandeld moet worden, neemt de feitelijke leider van Zicht volmachtbedrijf B.V. hierover een beslissing.
 • Van deze afspraken wordt alleen afgeweken als de feitelijk leider van Zicht volmachtbedrijf B.V. hier schriftelijk toestemming voor geeft.
 • Wanneer de afwijking buiten de bevoegdheden van de verleende volmacht valt, mag van de beschreven procedures worden afgeweken na schriftelijke toestemming van zowel de feitelijk leider van Zicht volmachtbedrijf B.V. als van de volmachtgever.
 • Als het gebeurt dat er bij de behandeling van een schade over de schuldvraag tussen twee of meer klanten een conflict ontstaat, dan wordt het schadedossier geheel of gedeeltelijk verder behandeld door de betrokken volmachtgever.

Zicht volmachtbedrijf

Europalaan 28-C
5232 BC ’s-Hertogenbosch
010-272 42 67
[email protected]