Privacyverklaring Zicht volmachtbedrijf

We vinden het belangrijk dat uw privacy bij ons in goede handen is. Daarom gaan we op een zorgvuldige manier met uw persoonsgegevens om en hebben we passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beveiligen. Zicht volmachtbedrijf is en blijft verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens.

We houden ons aan de geldende regels voor de bescherming van persoonsgegevens waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze privacyverklaring is van toepassing op Zicht volmachtbedrijf B.V.

Welke persoonsgegevens verwerken we?

De meeste persoonsgegevens die we verwerken, ontvangen we via Zicht, risico- en verzekeringsadviseurs. Daarnaast kunnen we informatie inwinnen bij externe partijen die we betrouwbaar vinden. We zorgen er telkens voor dat we alleen die persoonsgegevens verwerken die we nodig hebben voor onze dienstverlening en bedrijfsvoering.

Afhankelijk van de diensten die we voor u verrichten, kunnen we onder meer de volgende gegevens opvragen:

 • uw contactgegevens zoals uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres.
 • uw leeftijd, geslacht en burgerlijke staat.
 • een kopie van een geldig identiteitsbewijs in verband met uw identificatie.
 • informatie over uw dienstverband, uw inkomen, beroep en werkgever.
 • bijzondere persoonsgegevens, bijvoorbeeld over uw gezondheid of strafrechtelijke verleden.

Waarom verwerken we uw persoonsgegevens?

We verwerken uw persoonsgegevens omdat we u, op uw verzoek, informeren over onze producten en diensten:

 • we een risicobeoordeling moeten kunnen doen voordat we een verzekering kunnen accepteren.
 • we uw verzekeringen administreren en eventuele schades voor u afhandelen.
 • we deze analyseren om ons producten- en dienstenaanbod verder te verbeteren en nog beter af te stemmen op uw persoonlijke situatie en wensen.
 • we moeten voldoen aan wettelijke verplichtingen zoals het vaststellen van uw identiteit, het nakomen van onze wettelijke zorgplicht en het voorkomen van fraude.

Met wie delen we uw persoonsgegevens?

In het kader van onze dienstverlening delen we uw persoonsgegevens onder andere met Zicht, risico- en verzekeringsadviseurs, verzekeringsmaatschappijen, schade-experts en schadeherstellers. Verder vragen we informatie op via externe bronnen zoals het CBS, RDW, het Kadaster, marktonderzoeksbureaus en dienstverleners op het gebied van kredietregistratie en dataverrijking en Stichting CIS (Centraal Informatie Systeem).

Om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen delen we uw gegevens ook met partijen die zich richten op onder andere fraudebestrijding.

Waar verwerken we uw persoonsgegevens?

Uw gegevens worden doorgaans verwerkt binnen de Europese Unie (EU). In sommige gevallen worden persoonsgegevens buiten de EU verwerkt. Ook zijn sommige van onze leveranciers gevestigd buiten de EU of verlenen deze diensten buiten de EU. De regelgeving in deze landen biedt niet altijd dezelfde bescherming van persoonsgegevens als de Europese regelgeving. Om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens toch veilig zijn, zorgen we voor een passend beschermingsniveau volgens de regels van de AVG.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens bewaren we in ieder geval zolang u klant bij Zicht bent. Als onze relatie eindigt, dan zijn we wettelijk verplicht om uw gegevens nog te bewaren. Hoe lang we dit moeten doen is afhankelijk van de overeenkomst die u met ons bent aangegaan. Voor bijvoorbeeld aansprakelijkheidsverzekeringen waarop een schade is geclaimd, is de wettelijke bewaartermijn langer dan die van een inboedelverzekering waarop geen schade is geclaimd.

Na afloop van de wettelijke bewaartermijn vernietigen we uw gegevens.

Welke rechten heeft u?

Uiteraard bent u de baas over uw eigen persoonsgegevens. Daarom geeft de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) u een aantal rechten. U mag ons vragen om:

 • inzage in de persoonsgegevens die we van u verwerken.
 • informatie over wat we met uw persoonsgegevens doen.
 • uw persoonsgegevens te laten corrigeren als deze niet kloppen.
 • uw persoonsgegevens te verwijderen.
 • de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of zelfs te stoppen.
 • uw persoonsgegevens over te dragen aan uzelf of een door u aan te wijzen partij.
 • uw persoonsgegevens niet langer te gebruiken voor automatische besluitvorming.

We proberen altijd zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen één maand na het indienen aan uw verzoek te voldoen. Hiervoor brengen we geen kosten in rekening. Let er wel op dat we niet altijd aan uw verzoek kunnen voldoen. Denk hierbij aan een verzoek om uw persoonsgegevens te verwijderen terwijl de wettelijke bewaartermijn nog niet is verstreken of als u nog een contract via ons heeft lopen. Als we niet aan uw verzoek kunnen voldoen, laten we dat uiteraard aan u weten.

Aanpassen van deze privacyverklaring

We mogen deze privacyverklaring aanpassen. Het is daarom verstandig om deze verklaring te checken vlak voordat u uw persoonsgegevens aan ons verstrekt.

Uw bezoek aan onze website en cookies

Als u onze website bezoekt, worden er automatisch gebruiksgegevens verzameld. Deze informatie wordt verzameld met behulp van ‘Cookies’ en ‘Web beacons’. Hoe we hiermee omgaan, vindt u terug in ons cookiebeleid.

Heeft u vragen?

Als u vragen heeft of gebruik wilt maken van uw rechten in het kader van de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG), dan kunt u contact opnemen met uw vaste contactpersoon binnen Zicht.

Relatie met Zicht B.V.

Zicht volmachtbedrijf is een 100% dochter van Zicht B.V., een assurantie tussenpersoon handelend onder de naam Zicht, risico- en verzekeringsadviseurs. Zicht volmachtbedrijf werkt exclusief voor Zicht B.V. De privacyverklaring van Zicht, risico- en verzekeringsadviseurs is terug te vinden op de website.

Heeft u een klacht?

Uiteraard vinden we het heel vervelend als u niet tevreden bent over onze dienstverlening. Of als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of omgaan met uw rechten. We vinden het fijn als u ons dat laat weten. Dit kunt u doen door contact op te nemen met onze functionaris gegevensbescherming (FG). Deze persoon houdt binnen Zicht volmachtbedrijf toezicht op de toepassing en naleving van de privacywetgeving. U kunt de FG bereiken via persoonsgegevens@zichtadviseurs.nl.

De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving in Nederland. Als u een klacht heeft en u komt er met ons niet uit, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.