Wat u moet weten over de Sanctiewetgeving

Waarom zijn er sanctiemaatregelen?

Sanctiemaatregelen zijn politieke instrumenten in het buitenland- en veiligheidsbeleid van de Verenigde Naties, de Europese Unie en Nederland. Ieder bedrijf in Nederland heeft te maken met de Sanctiewet, de Wet op het financieel toezicht en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Deze wetten zijn onder andere ingevoerd om te voorkomen dat bijvoorbeeld Zicht, risico en verzekeringsadviseurs zaken doet met, of geld overmaakt naar relaties die zich schuldig maken aan witwassen of het financieren van terrorisme of voorkomen op een sanctielijst.
Dit betekent dat Zicht controles uitvoert. Graag informeren wij u hierover.


Wat doet Zicht?

Dagelijks controleren wij of personen met wie wij handelen op zogenoemde sanctielijsten staan. Wij doen dit ook bij personen die betrokken zijn bij zakelijke relaties van Zicht. Het gaat dan om mensen met een aandelenbelang of zeggenschap in een onderneming van 25% of meer. Dit worden Ultimate Beneficial Owners (UBO) genoemd.


Informatie voor verzekeraars

In verband met de naleving van de sanctiewet en het toezicht hierop door De Nederlandsche Bank, gaan verzekeringsmaatschappijen meer informatie aan ons vragen. Dit betekent dat wij u ook meer informatie kunnen vragen, bijvoorbeeld vóór het aangaan van een nieuw financieel product zoals een verzekering of een hypotheek. Wij vragen dan bijvoorbeeld bij een zakelijke relatie naar een KvK-nummer.
Ook bij het verlengen van een al bestaand financieel product en bij de afwikkeling van een schade, kan meer informatie noodzakelijk zijn. Die gaan wij u dan vragen.

Wat betekent dit voor u?

Dit betekent dat wij bij u informatie kunnen vragen zodat getoetst wordt of iemand voorkomt op de sanctielijsten. Deze toets doen we ook voor nieuwe klanten voordat zij bij ons klant kunnen worden. Als iemand al klant bij ons is, wordt bijvoorbeeld voor het uitbetalen van schades, getoetst of er wijzigingen zijn ontstaan. Het zal niet vaak voorkomen, maar in de praktijk kan de toets gevolgen voor u hebben. Denk daarbij aan het niet mogen doen van een schade-uitkering door Zicht als iemand voorkomt op de sanctielijst.


Veelgestelde vragen over de Sanctiewetgeving

Wat houdt de Sanctiewetgeving in?

Zowel op nationaal als op internationaal niveau worden maatregelen genomen om de veiligheid, rechtsorde en mensenrechten te bevorderen. Hiervoor worden lijsten samengesteld met personen waar geen zaken mee gedaan mogen worden, de sanctielijsten.

Wat doet Zicht aan deze sanctiemaatregelen?

Voor ons betekent dit dat wij van iedereen die een verzekering of financiële dienst via ons aanvraagt, aan wie wij een betaling doen of die op een andere manier met ons een zakelijke relatie aan gaat, moeten vaststellen dat deze persoon niet voorkomt op de sanctielijsten van Nederland of de EU.

Als het om een bedrijf of een andere organisatie gaat, moeten wij nagaan of de natuurlijke personen, die zeggenschap hebben binnen het bedrijf of die organisatie op de sanctielijst staan. Hiervoor moeten wij weten wie de uiteindelijk belanghebbende(n), de Ultimate Beneficial Owners (UBO’s) zijn.

Wat is een uiteindelijk belanghebbende(n) (UBO)?

De UBO is altijd een natuurlijk persoon, die 25% of meer van het vermogen of 25% of meer van de stemrechten bezit of controleert. Ook degene die op een andere manier, bijvoorbeeld bij het benoemen van het bestuur of bij strategische beslissingen een beslissende invloed heeft, wordt beschouwd als UBO.

Hoe achterhaalt Zicht de uiteindelijke belanghebbenden?

Met behulp van het KvK-nummer kunnen wij voor een groot aantal bedrijven en of organisaties de uiteindelijke belanghebbende(n) achterhalen. Deze toetsen wij aan de sanctielijsten.

Wat gebeurt er als de uiteindelijke belanghebbende niet bekend is via de KvK?

Als wij de uiteindelijke belanghebbende(n) (UBO) en/of bestuursleden niet kunnen achterhalen via de Kamer van Koophandel gegevens, vragen wij u om deze informatie te geven. Wij vragen u dan het formulier ‘UBO-verklaring’ in te vullen en aan ons terug te sturen.

Wat gebeurt er als u ons de gevraagde informatie niet geeft?

Als wij het formulier niet op tijd ingevuld ontvangen, kunnen wij niet aan de Sanctiewetgeving voldoen. Wij mogen dan geen zaken met u doen en de verzekeringsmaatschappijen zijn verplicht de lopende verzekeringen te beëindigen.

Mijn organisatie is een VVE of andere vereniging, stichting of kerkgenootschap. Wie is dan de uiteindelijk belanghebbende?

Als uw organisatie een vereniging, coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij, kerkgenootschap, NV, BV, stichting of trust is, is de uiteindelijk belanghebbende:

  • de natuurlijke persoon die een direct of indirect belang heeft van 25% of meer in het kapitaal van de rechtspersoon.
  • de natuurlijke persoon die direct of indirect 25% of meer van de stemrechten in de algemene vergadering van de rechtspersoon kan uitoefenen.
  • de begunstigde van 25% of meer van het vermogen van de rechtspersoon.
    degene die bijzondere zeggenschap heeft over 25% of meer van de middelen van de rechtspersoon. Hiermee wordt bedoeld dat de persoon een bijzonder zeggenschapsrecht heeft dat is vastgelegd in bijvoorbeeld de statuten.
  • de natuurlijke persoon die de feitelijke zeggenschap heeft over de rechtspersoon.