Lijfrente

Een lijfrente is een bedrag dat periodiek, bijvoorbeeld maandelijks, aan een begunstigde wordt uitbetaald. Deze uitkering is afkomstig uit een lijfrenteverzekering of een lijfrenterekening (banksparen).

Fiscaal voordeel

Lijfrentesparen, het sparen via een lijfrenteverzekering of rekening kan fiscaal voordelig zijn. U mag de premie of de inleg namelijk onder bepaalde voorwaarden voor de inkomstenbelasting op uw inkomen in mindering brengen. Daar staat tegenover dat u over de uitkering van de lijfrente wel inkomstenbelasting moet betalen. Uw inkomen valt dan vaak in een lagere belastingschaal waardoor u uiteindelijk minder belasting betaalt. Om de hoogte van uw lijfrente premie te kunnen bepalen, kunt u gebruik maken van de Jaarruimteberekeningstool van de belastingdienst.

Man op laptop glimlacht – Pensioen en inkomen – Particulier

De regering heeft sinds 1 januari 2015 de pensioenopbouw beperkt. Is uw fulltime salaris in 2021 hoger dan € 112.189 bruto per jaar? Dan bouwt u boven dit bedrag geen pensioen op. U betaalt hier ook geen premie voor. Dit geldt voor het ouderdomspensioen, het partnerpensioen en het wezenpensioen.Maar ook voor de pensioenopbouw die u zelf regelt via bijvoorbeeld een lijfrenteverzekering of (bank)spaarrekening.


Een pensioenregeling in privé

U heeft voor deze verzekering of rekening gedurende een bepaalde periode premie betaald of geld gestort, of u heeft eenmalig een bedrag gestort. Aan het einde van de looptijd van deze lijfrenteverzekering of rekening koopt u met het dan beschikbare bedrag een lijfrente aan (of u stelt de uitkering uit). Deze uitkering kan dan dienen als aanvulling op uw inkomen; bijvoorbeeld uw AOW-uitkering, of het pensioen van uw werkgever. U kunt de uitkering ook gebruiken om eerder te stoppen met werken. Een lijfrentepolis kunt u beschouwen als een pensioenregeling die u privé regelt.

Vrouw en man hand vast – Pensioen en inkomen – Particulier

Pensioengat

Het afsluiten van een lijfrenteverzekering of -rekening is vooral interessant als u een pensioengat heeft of als u een aanvullend pensioen op wil bouwen. De norm voor een goed pensioen werd meestal gesteld op 70% van het laatstverdiende loon. De meeste mensen halen dit inmiddels niet meer, en dan is er sprake van een pensioengat. U kunt minder pensioen opbouwen als:

 • Uw werkgever geen of slechts een beperkte pensioenopbouw biedt.
 • U een auto van de zaak heeft (over de fiscale bijtelling bouwt u geen pensioen op).
 • U relatief hoge variabele loonbestanddelen heeft waarover geen pensioen wordt opgebouwd (bijvoorbeeld overwerk, prestatieafhankelijke beloningen en ploegentoeslag).
 • U, in het geval van een echtscheiding, een deel van het opgebouwde pensioen aan uw ex-partner moet afstaan.
 • U langdurig verblijft in het buitenland.
 • U regelmatig van werkgever veranderd bent.

Valt uw lijfrente binnenkort vrij?

Dat betekent dat het opgebouwde kapitaal vrijkomt. We noemen dit expireren. Voor het kapitaal dat vrijkomt gaat u een nieuwe lijfrente aankopen. U kunt hier stap voor stap zelf vergelijken welk product de hoogste lijfrente uitkering heeft en past bij uw wensen. U kunt hier ook banksparen en lijfrente vergelijken.

Vrouw glimlacht met kop drinken – Pensioen en inkomen – Particulier

Het aflopen van het contract

Als het contract van de lijfrenteverzekering of de lijfrenterekening afloopt (men noemt dit expiratie), dan krijgt u hierover een bericht van ons. U heeft dan feitelijk twee mogelijkheden:

 • U kunt de uitkering van het opgebouwde vermogen uitstellen tot het jaar waarin uw leeftijd 5 jaar hoger ligt dan uw AOW-gerechtigde leeftijd.
 • U kunt van het opgebouwde vermogen een periodieke uitkering aankopen.

Uitstellen

Er kunnen redenen zijn waarom u de uitkering wilt uitstellen:

 • U heeft het geld niet direct nodig.
 • U heeft meerdere contracten die op verschillende momenten aflopen (expireren) en u wilt de vrijkomende bedragen samenvoegen om er één lijfrente mee aan te kopen.

Het voordeel van uitstellen is dat het opgebouwde vermogen intact blijft en u hierop rendement blijft maken.

Lijfrente aankopen

Als de lijfrenteverzekering of -rekening tot uitkering komt, vaak op of rond de pensioenleeftijd van de verzekerde, dan kunt u met dit bedrag een periodieke uitkering aankopen: een direct ingaande lijfrente (DIL). Er wordt dan periodiek een bedrag op uw rekening gestort als aanvulling op uw inkomen. Een direct ingaande lijfrente hoeft u niet per se af te sluiten bij dezelfde aanbieder waar u het vermogen heeft opgebouwd. U kunt kiezen voor de partij die de hoogste uitkering biedt. Verder kunt u er ook voor kiezen om de uitkering uit te stellen, bijvoorbeeld omdat u op dat moment het geld (nog) niet nodig heeft.

Koppel in overleg met adviseur – Pensioen en inkomen – Particulier

Kapitaaloverdracht

Alle documenten en de koopsom die nodig zijn om de aanvraag van uw direct ingaande lijfrente te kunnen doen, moeten binnen de geldigheidsduur van de offerte(s) bij de verzekeringsmaatschappij of bank binnen zijn. Als de verzekeringsmaatschappij of bank de benodigde documenten en/of de koopsom na het verstrijken van de geldigheidsduur ontvangt, dan berekenen zij de opbrengst van de lijfrenteverzekering of het depot opnieuw. Daarbij wordt uitgegaan van de marktrente die op dat moment geldt. De opbrengst en de ingangsdatum van de aangevraagde verzekering(en) of bankspaarproducten kunnen hierdoor zowel in positieve als in negatieve zin afwijken van wat eerder aan u is aangeboden.

In de praktijk blijkt dat verzekeringsmaatschappijen of banken relatief veel tijd nodig hebben om kapitaal over te dragen aan een andere verzekeringsmaatschappij of bank. Dit betekent dat het risico bestaat dat door een te late kapitaaloverdracht de in de offerte vermelde termijn niet wordt gehaald. Helaas hebben we hier geen enkele invloed en/of zeggenschap over. In het voorkomende geval krijgt u van de verzekeringsmaatschappij of bank wel een rentevergoeding, zoals is vastgelegd in de overeenkomst ‘Stroomlijning Kapitaaloverdrachten’.

Advies

Wat u het beste kunt doen met een expirerende lijfrenteverzekering of lijfrenterekening is afhankelijk van het soort product en uw persoonlijke situatie. Zo zijn de fiscale regels in de loop der jaren veranderd, en heeft u niet met elk product dezelfde mogelijkheden. Onze adviseurs brengen dit graag voor u in kaart en adviseren u over de mogelijkheden.

Dienstverleningsdocument

In het dienstverleningsdocument kunt u lezen wat wij precies voor u doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverleners hebben ook zo’n document. Zo kunt u ons vergelijken met anderen. Download hier ons dienstverleningsdocument vermogen opbouwen

We regelen het voor u

 • Advies op maat
 • Persoonlijke contact
 • Samen met een adviseur
https://klantenthousiasme.nl/api/Image/GetImageById?id=181 Zicht adviseurs | Ter info: i.v.m. een systeemwijziging kunnen we op dit moment geen actuele reviews weergeven.
10
Onze klanten beoordelen Zicht gemiddeld met een
8,8
820 beoordelingen
 • Hoe zit het met pensioenopbouw als u ziek wordt?
  Tijdens de eerste twee jaar van ziekte betaalt de werkgever uw loon door. In het eerste ziektejaar is dit meestal 100% en in het tweede jaar 70%. Over dit bedrag bouwt u ook pensioen op. Als u na die twee jaar niet mee kunt werken en u wordt (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt verklaard door het UWV, krijgt u een WIA uitkering. Vanaf dat moment bouwt u (gedeeltelijk) premievrij pensioen op.
 • Wat betekent de stijging van de AOW-leeftijd?
  De AOW-leeftijd loopt stapsgewijs op tot 67 jaar in 2024. Vanaf 2025 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. Op de website van de sociale verzekeringsbank kunt u direct zien op welke leeftijd u recht heeft op AOW. De aanpassing van de AOW-leeftijd heeft directe gevolgen voor u. Het kan zijn dat u langer moet doorwerken voordat u met pensioen kunt gaan. Maar het kan ook zijn dat u minder pensioen opbouwt. Lees verder
 • Kan ik overstappen naar banksparen?
  Het is mogelijk om uw huidige verzekeringspolis om te zetten naar een bankspaarproduct. Lees verder
 • Wat is lijfrente ook alweer?
  Veel mensen hebben een lijfrenteverzekering of lijfrenterekening. Een koopsompolis is ook een vorm van een lijfrente. Met een lijfrente bouwt u een bedrag op voor later als u wat extra inkomen nodig heeft. Bijvoorbeeld als aanvulling op uw pensioen of als u eerder wilt stoppen met werken. Lees verder
 • Ik ga scheiden, wat moet ik regelen voor mijn pensioen?
  Het is belangrijk om de afspraken vast te leggen in een echtscheidingsconvenant. Als er geen afspraken worden gemaakt, dan geldt de wetgeving. Hierin staat dat het ouderdomspensioen dat is opgebouwd tijdens het huwelijk verdeeld wordt. Ook wordt het tot de scheidingsdatum opgebouwde partnerpensioen, nu een bijzonder partnerpensioen voor de ex-partner. Wilt u afwijken hiervan? Dan moet dit vastgelegd worden in het echtscheidingsconvenant. De pensioenuitvoerder wil dan graag een kopie hiervan, zodat ze de gemaakte afspraken kunnen vastleggen.
 • Ik ben bijna 67 jaar, maar ik wil nog langer doorwerken. Hoe gaat dat verder met mijn pensioen?
  De pensioenopbouw stopt in de maand waarin u 67 wordt. Vanaf dat moment betaalt u ook geen pensioen premie meer. U kunt ervoor kiezen om uw pensioenuitkering in te laten gaan in de maand waarin u 67 wordt, maar u kunt de pensioenuitkering ook uitstellen. Zolang u werkt, uiterlijk tot de maand waarin u 70 jaar wordt, kun u de uitkering uitstellen. Als u voor uitstellen kiest wordt uw pensioenuitkering ook iets hoger.