Veelgestelde vragen

Verzekeringsvragen over het coronavirus

Het coronavirus beheerst het nieuws op dit moment. Wel of niet reizen naar de getroffen gebieden, wel of niet op kantoor werken, wel of niet naar school. Het is het gesprek van de dag. We krijgen hier ook veel vragen over van onze klanten. Heel begrijpelijk! Daarom hebben we op deze pagina de vragen met antwoorden die het Verbond van Verzekeraars heeft opgesteld opgenomen en aangevuld met eigen vragen. De laatste update is van 7 april 2020.
Bel Zicht voor aanvullende vragen
Of neem contact op met uw adviseur

Werkgever / ondernemer

 • Mijn werknemer is voor een zakelijke afspraak naar een risicogebied gegaan.  Hij heeft het coronavirus opgelopen. Kan mijn werknemer mij aansprakelijk stellen?
  Dat is mogelijk, er zou sprake kunnen zijn van opzet. U wist immers dat de (aanmerkelijke) kans bestaat dat uw werknemer ziek kon worden en dat terwijl u veilige en gezonde omstandigheden moet garanderen.
 • Vanwege vrees voor het coronavirus kan ik geen werk verrichten. Keert een arbeidsongeschiktheidsverzekering dan uit?
  Nee, een arbeidsongeschiktheidsverzekering dekt inkomensverlies ten gevolge van ziekte of arbeidsongeschiktheid. Daar is in deze situatie geen sprake van.

 • Keert een verzuimverzekering uit als mijn werknemer wegens ziekte door het virus niet in staat is om zijn werk te verrichten?
  Ja, de oorzaak van de ziekte is niet relevant.
 • Keert een verzuimverzekering uit als mijn werknemer niet in staat is om zijn werk te verrichten omdat hij in quarantaine geplaatst is?
  Nee, een verzuimverzekering dekt de loondoorbetalingsverplichting in geval van ziek personeel. Als iemand om een andere reden dan ziekte niet kan werken, bijvoorbeeld omdat hij/zij om preventieve redenen in quarantaine moet blijven, of een bepaald gebied niet mag verlaten, is er geen dekking voor de eventuele loondoorbetaling.
 • Ik ben zzp'er, ik ben ziek geworden door het coronavirus en kan daardoor niet werken. Kan ik een beroep doen op mijn arbeidsongeschiktheidsverzekering?
  Ja. Arbeidsongeschiktheidsverzekeraars gaan zelfstandigen die door de coronacrisis in financiële problemen komen waar mogelijk helpen als zij problemen ervaren bij het betalen van de arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Lees ook
 • Ik ben zzp'er, ik ben in quarantaine geplaatst en kan daardoor niet werken. Kan ik een beroep doen op mijn arbeidsongeschiktheidsverzekering?
  Nee, als iemand om preventieve redenen in quarantaine moet blijven, of een bepaald gebied niet mag verlaten, is er geen dekking.
 • Stel dat er iemand overlijdt aan het coronavirus. Hoe zit het dan met levensverzekeringen, uitvaartverzekeringen en nabestaandenpensioen?
  Het feit dat iemand overleden is door het coronavirus zorgt er niet voor dat er niet uitgekeerd wordt. Eventuele uitsluitingen in polisvoorwaarden met betrekking tot verblijven in gebieden waar een negatief reisadvies geldt zijn niet bedoeld voor een situatie zoals deze nu met het virus aan de hand is. De verwachting is dan ook dat verzekeraars gewoon zullen uitkeren.

 • Kunnen verzekeraars naar aanleiding van het coronavirus de polisvoorwaarden wijzigen?
  Voor bestaande en doorlopende verzekeringen is het coronavirus in principe geen reden om de polisvoorwaarden te wijzigen. Wel kunnen verzekeraars richting hun klanten aangeven dat er vanaf een zekere datum bij het aangaan van nieuwe verplichtingen geen dekking is bij schade als gevolg van het coronavirus. Ook zijn verzekeringnemers verplicht om waar mogelijk schade te voorkomen dan wel te beperken. Bijvoorbeeld door te bekijken welke alternatieven er mogelijk zijn, in goed overleg met de verzekeringsadviseur of verzekeraar.

 • Diverse verzekeraars kennen uitsluitingsclausules bij twee maanden leegstand of 'niet gebruiken' van een bedrijfspand. Met de genoemde datum van 1 juni wordt dit voor een aantal ondernemers realiteit. Gaan verzekeraars coulant om met deze clausule op het moment dat bedrijven volledig thuis werken?
  Verzekeringsmaatschappijen kijken naar de omstandigheden van het geval. Ze beoordelen de situatie en betrekken hierbij uiteraard de polisvoorwaarden. Daarbij wordt zoveel als mogelijk rekening gehouden met de huidige coronasituatie. Specifieke voorwaarden voor de beheersing van de risico’s blijven wel gelden, zoals bijvoorbeeld de verplichting het alarmsysteem te activeren, preventiemaatregelen te treffen, etc. Ga daarom in overleg met uw adviseur of kijk hier.

Bedrijfsstilstand / omzetderving

 • Mijn bedrijf loopt inkomsten mis door het coronavirus. Kan ik een beroep doen op een verzekering?
  Nee, dit is bedrijfsschade en dat risico wordt alleen gedekt door bedrijfsschadeverzekeringen mits er sprake is van materiële schade en dat is hier niet het geval. De overheid komt ondernemers tegemoet.
 • Ik heb problemen met het leveren van goederen vanuit een getroffen gebied. Hierdoor stagneert mijn omzet. Is dit risico verzekerd op mijn bedrijfsschadeverzekering? 
  Nee, een bedrijfsschadeverzekering dekt alleen materiële financiële gevolgschade. Dat is hier niet het geval.
 • Ik verwacht goederen uit China. Door het coronavirus worden deze niet of te laat geleverd. Is dit verzekerd op mijn goederentransportverzekering?
  Nee, schade als gevolg van het niet leveren is niet verzekerd.
 • Heeft het coronavirus gevolgen voor mijn (transport)verzekering?
  Dat kan zeker het geval zijn. Als uw tijdelijke of nieuwe activiteiten afwijken van uw gebruikelijke werkzaamheden, neem dan contact op met uw tussenpersoon of verzekeraar. Dat geldt zowel voor de verzekering van het voertuig als van de lading en het warehouse. Kijk voor meer informatie Transport en coronacrisis hier.

Veranderingen bedrijfsactiviteiten

 • Heeft het aanpassen van mijn bedrijfsactiviteiten invloed op mijn verzekeringen?
  Bent u bezig met creatieve oplossingen om wél omzet te kunnen maken? Dit kan consequenties hebben voor verschillende verzekeringen. Ga daarom in overleg met uw adviseur.
 • Ik ga maaltijden thuisbezorgen. Heeft dit invloed op mijn verzekeringen?
  Goed dat u bezig bent met creatieve oplossingen om wél omzet te kunnen maken. Maar dit kan inderdaad consequenties hebben voor bijvoorbeeld uw aansprakelijkheids- en (bestel)autoverzekering. Ga daarom in overleg met uw adviseur of kijk op deze pagina.

Reizen

 • Ik heb vanuit Nederland een zakenreis geboekt die uit losse onderdelen bestaat. Een samengestelde reis dus. Door uitval van één van geboekte reisonderdelen kan ik geen gebruik meer maken van de overige geboekte reisonderdelen. Biedt de annuleringsverzekering hier dekking voor? 
  Ja, als u een annuleringsverzekering met de dekking ‘samengestelde reis’ heeft, dan is dit verzekerd tot maximaal de annuleringskosten van de niet-gebruikte onderdelen. Dit geldt alleen als de vervoerder, verhuurder en/of reisorganisatie de kosten voor annulering niet vergoedt en niet voor vervanging kan zorgen.
  Wel belangrijk om te weten:
  •    Valt een onderdeel van uw reis uit doordat er onvoldoende deelnemers zijn? Dan bent u daar niet voor verzekerd, tenzij dit onderdeel voor aanvang van de reis gegarandeerd is. Is het uitvallende onderdeel alleen een evenement dat niet doorgaat, zoals een concert, cursus of wedstrijd? Dan bent u ook niet verzekerd.
  •    Het kan van belang zijn wanneer u de verzekering heeft afgesloten en wanneer de (samengestelde) reis is geboekt.

 • Ik ben in het buitenland en wil graag terug naar Nederland, maar ik kan geen beroep doen op een reisorganisatie of luchtvaartmaatschappij. Wat moet ik doen?
  Nederlandse reizigers die door het coronavirus zijn gestrand en niet in staat zijn om zelf hun terugkeer te regelen, worden gesteund door het ministerie van Buitenlandse Zaken, het Verbond van Verzekeraars, de reisbrancheorganisatie ANVR en diverse andere partners uit de reiswereld. Gestrande reizigers kunnen zich melden via de website www.bijzonderebijstandbuitenland.nl.
  Het ministerie zal zich inspannen om de terugreis te regelen en een onderkomen voor u te regelen, totdat uw vlucht naar Nederland gaat. Afhankelijk van het continent waar u bent, geldt een eigen bijdrage van 300 of 900 euro.

Verzekeringsvragen over corona - Zicht adviseurs

Pensioen

 • Als ik op reis ben en ik word arbeidsongeschikt of kom zelfs te overlijden door het coronavirus, keert mijn pensioen dan wel uit?
  Bij de meeste pensioenuitvoerders is dit risico gewoon verzekerd. Zo ook bij de pensioenregelingen die via Zicht lopen. En dat betekent dat als u of een van uw medewerkers een gebied met code oranje of rood bezoekt en door het coronavirus komt te overlijden, er gewoon dekking is voor partner- en wezenpensioen en ANW-hiaat als dit in de regeling is opgenomen. Als uw medewerker arbeidsongeschikt wordt, is er dekking voor premievrijstelling en uitkering van arbeidsongeschiktheidspensioen. Ook hierbij geldt dat dit wel meeverzekerd moet zijn.

  Heeft u (een deel van) uw pensioenregeling niet via Zicht, maar bijvoorbeeld bij een pensioenfonds lopen, dan kan het anders zijn. Waarschijnlijk heeft u van de betreffende uitvoerder dan al wel informatie ontvangen. Als dat niet het geval is, dan adviseren wij u contact met uw pensioenuitvoerder op te nemen.

  Let op! De afspraken met uw pensioenuitvoerder zijn altijd leidend.
 • Welke gevolgen heeft werktijdverkorting of de regeling Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud voor de pensioenopbouw van uw medewerkers?
  Heeft u werktijdverkorting aangevraagd? Of wilt u een beroep doen op de regeling Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud? Dan gaan uw medewerkers waarschijnlijk minder uren werken.  En krijgen ze mogelijk minder betaald, afhankelijk van hoe u het heeft geregeld. In tegenstelling tot mogelijk minder inkomsten nu en in de nabije toekomst, heeft werktijdverkorting geen gevolgen voor de pensioenopbouw van uw medewerkers. Want voor u als ondernemer lopen de pensioenpremies gewoon door. En de pensioenopbouw van uw medewerkers loopt daarmee geen schade op.

 • Welke gevolgen heeft werktijdverkorting of de regeling Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud voor het betalen van de pensioenpremies?
  Voor u als ondernemer lopen de pensioenpremies gewoon door.
 • Wat is het effect op de opbouw van pensioenrechten van uw werknemers?
  De opbouw van pensioenrechten van werknemers gaat gewoon door, al wordt er niet voor betaald. Niet eindeloos, dat mag duidelijk zijn. Er zijn wettelijke beperkingen aan het uitstel.
 • Wat kan de pensioensector voor u betekenen, in het geval u minder of geen pensioenpremies kunt betalen?
  Stel, de coronacrisis raakt u op deze manier. Veel pensioenuitvoerders leveren nu al een bijdrage om getroffen ondernemers daar waar mogelijk te helpen. Mogelijk biedt dit u ook een uitkomst. De hulp is op maat en kent de volgende vormen:
  • Betalingsregeling
   Pensioenuitvoerders kunnen met individuele werkgevers die acute geldproblemen hebben een betalingsregeling treffen. De werkgever kan zich in dat geval melden bij het pensioenfonds, de verzekeringsmaatschappij of de premiepensioeninstelling.
  • Verruimen betalingstermijnen
   De betalingstermijnen waarbinnen werkgevers pensioenpremies moeten afdragen, kunnen voor getroffen sectoren en werkgevers worden verruimd. In de horeca-, reisbranche en detailhandel is dit al het geval.
  • Minder streng invorderingsbeleid
   Pensioenuitvoerders kunnen een minder strikt invorderingsbeleid voeren bij het innen van pensioenpremies.
  Let op: de ruimte voor maatwerk is nu nog beperkt door wettelijke voorschriften. Het Verbond van Verzekeraars, de Pensioenfederatie, De Nederlandsche Bank en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn hierover in overleg.

Premies en tarieven

 • Mag ik de premie opschorten of uitstellen zonder dekking te verliezen als betaling tijdelijk niet mogelijk is door omstandigheden die samenhangen met het coronavirus?
  Normaal gesproken wordt de verzekering opgeschort als de premie niet tijdig is betaald en is er geen dekking voor eventueel optredende schades. Omdat de problemen vanwege corona verschillen van geval tot geval en van sector tot sector, adviseren wij klanten vooral contact op te nemen met de eigen verzekeraarsadviseur of verzekeraar (of de door hem gevolmachtigde agent) om te informeren naar de mogelijkheden. Verzekeraars komen klanten waar mogelijk tegemoet door dekkings- of betalingsmogelijkheden te verruimen en zoeken samen met de klant naar maatwerkoplossingen.

 • Bij de premie-incasso gelden strakke termijnen voor doorstorten van de premie door de verzekeringsadviseur of de gevolmachtigde agent aan de verzekeraar. Kan die regeling tijdelijk versoepeld worden?
  Voor wat betreft de premie-incasso gelden termijnen voor doorstorten van de premie door de verzekeringsadviseur of de gevolmachtigde agent aan de verzekeraar. Uiteraard steunt het Verbond de oproep om de regeling tijdelijk te versoepelen om zo een helpende hand te bieden. Wij zien dat verzekeraars coulant omgaan met verzoeken tot uitstel en naar maatwerkoplossingen zoeken. Daarom adviseren wij verzekeringsadviseurs en gevolmachtigde agenten vooral contact op te nemen met de eigen verzekeraar om te informeren naar de mogelijkheden.

Aansprakelijkheid bij ziekte

 • Kan iemand aansprakelijk worden gehouden voor het overdragen van het virus?
  Waarschijnlijk niet. Om u aansprakelijk te stellen voor schade, moet de ander kunnen aantonen dat u opzettelijk de schade heeft veroorzaakt of dat die is ontstaan door bewuste roekeloosheid. Dat zal in de praktijk erg lastig worden om aan te tonen.
 • Ik ben een arts/verpleegkundige zonder geldige of met een verlopen BIG-registratie en ga nu werken in een zorginstelling. Ben ik wel verzekerd tegen medische aansprakelijkheid?
  Voor alle medewerkers die zonder een BIG-inschrijving werkzaamheden verrichten en voldoen aan de ‘Voorwaarden voor inzet coassistenten en artsen/geneeskundig specialisten niet praktiserend in tijden van nood’ die KNMG op 16 maart 2020 heeft gepubliceerd, is dekking onder de lopende aansprakelijkheidsverzekering van de zorginstelling. De betreffende voorwaarden van de KNMG vindt u hier.

Aangepaste bedrijfsactiviteiten - Zicht adviseurs

Evenementen

 • Ik moet een evenement annuleren vanwege het coronavirus. Vergoedt mijn evenementenverzekering de kosten?
  Dat hangt af van de polisvoorwaarden en de reden waarom het evenement geannuleerd wordt. Alle evenementen die zijn afgelast op last van de overheid, kunnen in overleg met partijen afgewikkeld worden. Voor evenementen na 6 april is het nog onzeker of deze doorgang kunnen vinden. Het is verstandig om contact op te nemen met uw verzekeringsadviseur of verzekeraar over de te nemen maatregelen. Als verzekeringnemer moet u proberen om schade zoveel mogelijk te voorkomen dan wel te beperken. Bekijk ook zelf welke alternatieven er mogelijk zijn om de schade zoveel mogelijk te beperken
 • Ik zou naar een evenement gaan, maar het is geannuleerd. Kan ik een beroep doen op een verzekering?
  Bij het Verbond zijn geen verzekeringen bekend waarop u in zo’n geval een beroep kan doen. Neem voor eventuele compensatie contact op met de organisator van het evenement.

Algemene richtlijnen

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) communiceert dagelijks de laatste stand van zaken om het coronavirus zo veel mogelijk te beperken. De belangrijkste maatregelen die u kunt nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen:

 • Was regelmatig uw handen
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Schud geen handen
 • Blijf/werk waar mogelijk thuis bij verkoudheid, hoesten of koorts
We hebben deze pagina met zorg opgesteld op basis van de beschikbare informatie op 7 april 2020. U kunt hier geen rechten aan ontlenen. De afspraken met uw verzekeringsmaatschappij zijn altijd leidend. Als er informatie wijzigt, passen we deze pagina aan.

Wij regelen het voor u

 • U hoeft het niet alleen te doen
 • Direct contact met een adviseur
 • Altijd advies op maat
https://klantenthousiasme.nl/api/Image/GetImageById?id=181 Zicht adviseurs
10
Onze klanten beoordelen Zicht gemiddeld met een
8,6
1609 beoordelingen
Veelgestelde vragen