Verzekeringsvragen over het coronavirus

Het coronavirus is niet uit het nieuws weg te denken. Wel of niet reizen naar de rode of oranje gebieden, wel of niet op kantoor werken, wel of niet naar school. Het blijft het gesprek van de dag.   De laatste update is van 1 december 2021.

Neem contact op met Zicht of neem contact op met uw adviseur

Werkgever

 • Het feit dat iemand overleden is door het coronavirus zorgt er niet voor dat er niet uitgekeerd wordt. Eventuele uitsluitingen in polisvoorwaarden met betrekking tot verblijven in gebieden waar een negatief reisadvies geldt zijn niet bedoeld voor een situatie zoals deze nu met het virus aan de hand is. De verwachting is dan ook dat verzekeraars gewoon zullen uitkeren.
 • Dat is mogelijk, er zou sprake kunnen zijn van opzet. U wist immers dat de (aanmerkelijke) kans bestaat dat uw werknemer ziek kon worden en dat terwijl u veilige en gezonde omstandigheden moet garanderen.
 • Nee, een verkoudheid waarbij de klachten niet leiden tot gezondheidsbeperkingen die werken in de weg staan, is geen reden om uw medewerker ziek te melden. Uw werknemer is op basis van overheidsadvies wel verplicht om thuis te blijven. In geval thuiswerken geen mogelijkheid is kunt u in overleg met uw werknemer treden voor een oplossing. Indien er geen oplossing voorhanden is, zal u het loon van de werknemer moeten doorbetalen. Bij omzetverlies kan de werkgever misschien een beroep doen op de tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)
 • In de wet is opgenomen dat uw werkgever voor een veilige werkomgeving moet zorgen (zorgplicht). De richtlijnen van de RIVM en het reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse zaken zijn hierbij van belang. Als het land een negatief reisadvies (kleurcode: rood) heeft dan kunt u als werknemer weigeren om naar het risicogebied te reizen. Dit individuele recht hebben werknemers. In geval van een kleurcode oranje zal er gekeken worden of het maken van de reis noodzakelijk is en of er een voldoende veilige werkomgeving kan worden gegeven. De werkgever moet dit aantonen. Bij een kleurcode groen of geel ligt dat anders, dan zijn er in principe geen redenen om de opdracht van de werkgever te weigeren. Mocht één van de situaties zich voordoen, ga dan in gesprek met uw werkgever.
 • Als uw medewerker zelf niet ziek is (en dus ook niet arbeidsongeschikt), dan heeft uw medewerker geen recht op loondoorbetaling bij ziekte. Is thuiswerken geen optie en zijn er ook geen alternatieven? Dan kan uw medewerker mogelijk calamiteiten- of kortdurend zorgverlof opnemen. Beide vormen van verlof zijn vastgelegd in de Wet arbeid en zorg. Beide verlofvormen gelden dus, of er nu wel of niet een eventuele (uitgebreide(re)) regeling in de arbeidsovereenkomst, cao of personeelsregelement staat.
 • Voor bestaande en doorlopende verzekeringen is het coronavirus in principe geen reden om de polisvoorwaarden te wijzigen. Wel kunnen verzekeraars richting hun klanten aangeven dat er vanaf een zekere datum bij het aangaan van nieuwe verplichtingen geen dekking is bij schade als gevolg van het coronavirus. Ook zijn verzekeringnemers verplicht om waar mogelijk schade te voorkomen dan wel te beperken. Bijvoorbeeld door te bekijken welke alternatieven er mogelijk zijn, in goed overleg met de verzekeringsadviseur of verzekeraar. Misschien heeft u iets aan deze animatie over hoe verzekeren eigenlijk werkt, en wanneer zaken helaas niet verzekerbaar zijn.
 • Ja, de oorzaak van de ziekte is niet relevant.
 • Nee, een verzuimverzekering dekt de loondoorbetalingsverplichting in geval van ziek personeel. Als iemand om een andere reden dan ziekte niet kan werken, bijvoorbeeld omdat hij/zij om preventieve redenen in quarantaine moet blijven, of een bepaald gebied niet mag verlaten, is er geen dekking voor de eventuele loondoorbetaling.
 • Op internet en social media circuleren berichten dat er geen uitkering uit een levensverzekering wordt verstrekt in geval de verzekerde overlijdt na vaccinatie tegen COVID-19. Of dat er geen uitkering uit een arbeidsongeschiktheidsverzekering zou worden verstrekt, in geval er sprake is van ernstige bijwerkingen na Coronavaccinatie. Deze berichten zijn onjuist. In geval iemand zou overlijden na vaccinatie, of arbeidsongeschikt raakt, wordt de verzekering gewoon uitgekeerd als verder aan de voorwaarden wordt voldaan. Er zijn ons overigens geen gevallen bekend van overlijden of arbeidsongeschiktheid door vaccinatie. Meer over de effecten van de COVID-19-vaccinatie vindt u bij het RIVM en Bijwerkingencentrum Lareb.
 • Geen. Het zijn twee verschillende ‘regelingen’. De NOW is een tijdelijke overheidsregeling gebaseerd op omzetdalingen en dient een economisch belang. De verzuimverzekering biedt dekking voor de kosten van loondoorbetaling als een werknemer arbeidsongeschikt is. Er kan mogelijk samenloop tussen de beide ‘regelingen’ ontstaan, omdat de NOW een vergoeding verleent voor de loonkosten van al het personeel, ziek of niet ziek.
 • Nee. De verzekerde loonsom blijft gelijk. De NOW-overbruggingsregeling is erop gericht om werkgelegenheid te behouden. Een voorwaarde van de NOW is daarom dat de werkgever de loonsom zoveel mogelijk stabiel houdt door werknemers in dienst te houden en salarissen volledig door te betalen. Bij de definitieve vaststelling van de NOW-vergoeding kan door het UWV ook een correctie plaatsvinden als er toch sprake is geweest van een daling van de loonsom.
 • Verzekeringsmaatschappijen kijken naar de omstandigheden van het geval. Ze beoordelen de situatie en betrekken hierbij uiteraard de polisvoorwaarden. Daarbij wordt zoveel als mogelijk rekening gehouden met de huidige coronasituatie. Specifieke voorwaarden voor de beheersing van de risico’s blijven wel gelden, zoals bijvoorbeeld de verplichting het alarmsysteem te activeren, preventiemaatregelen te treffen, etc. Ga daarom in overleg met uw adviseur of kijk hier.

Bedrijfsstilstand / omzetderving

 • Nee, dit is bedrijfsschade en dat risico wordt alleen gedekt door bedrijfsschadeverzekeringen mits er sprake is van materiële schade. En dat is hier niet het geval. De overheid komt ondernemers tegemoet.
 • Nee, schade als gevolg van het niet leveren is niet verzekerd.
 • Nee, een bedrijfsschadeverzekering dekt alleen materiële financiële gevolgschade. Dat is hier niet het geval.
 • Dat kan zeker het geval zijn. Als uw tijdelijke of nieuwe activiteiten afwijken van uw gebruikelijke werkzaamheden, neem dan contact op met uw tussenpersoon of verzekeraar. Dat geldt zowel voor de verzekering van het voertuig als van de lading en het warehouse.

Ondernemer

 • Nee, een arbeidsongeschiktheidsverzekering dekt inkomensverlies ten gevolge van ziekte of arbeidsongeschiktheid. Daar is in deze situatie geen sprake van.
 • Zorgmedewerkers die gezond van lijf en leden zijn kunnen zich, net als ieder ander gezond mens, normaal verzekeren. Het werken met coronapatiënten speelt daarbij geen rol. Er zijn in de markt voldoende mogelijkheden voor deze professionals om een overlijdensrisicoverzekering of arbeidsongeschiktheidsverzekering te sluiten. Wij vinden het van groot belang dat de mensen die in de frontlinie van de coronacrisis werken, zich goed kunnen verzekeren tegen de risico’s die zij lopen. Overigens werkt een groot aantal medewerkers in de zorg in loondienst. Voor deze zorgmedewerkers begint in geval van ziekte de reguliere loondoorbetalingsperiode zoals voor iedere medewerker.
 • Een bestaande besmetting met corona kan een knelpunt vormen bij het aanvragen van verzekeringen waar de gezondheid een rol speelt, zeker bij een ernstig ziekteverloop. Een verzekering is immers altijd bedoeld voor onvoorziene risico’s. Bij lichte klachten zal de aanvraag worden uitgesteld tot na herstel, als de ziekte ernstiger is, kan het gebeuren dat afsluiting van een verzekering niet meer mogelijk is.
 • Ja. Arbeidsongeschiktheidsverzekeraars gaan zelfstandigen die door de coronacrisis in financiële problemen komen waar mogelijk helpen als zij problemen ervaren bij het betalen van de arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Lees ook dit artikel
 • Nee, als iemand om preventieve redenen in quarantaine moet blijven, of een bepaald gebied niet mag verlaten, is er geen dekking.

Reizen

 • Ja, als u een annuleringsverzekering met de dekking ‘samengestelde reis’ heeft, dan is dit verzekerd tot maximaal de annuleringskosten van de niet-gebruikte onderdelen. Dit geldt alleen als de vervoerder, verhuurder en/of reisorganisatie de kosten voor annulering niet vergoedt en niet voor vervanging kan zorgen. Wel belangrijk om te weten: • Valt een onderdeel van uw reis uit doordat er onvoldoende deelnemers zijn? Dan bent u daar niet voor verzekerd, tenzij dit onderdeel voor aanvang van de reis gegarandeerd is. Is het uitvallende onderdeel alleen een evenement dat niet doorgaat, zoals een concert, cursus of wedstrijd? Dan bent u ook niet verzekerd. • Het kan van belang zijn wanneer u de verzekering heeft afgesloten en wanneer de (samengestelde) reis is geboekt.
 • De definitie van noodzakelijk reizen is lastig algemeen te bepalen. Volgens de definitie van het ministerie van Buitenlandse zaken moet u zelf een afweging moeten maken wat noodzakelijk is. Maak hierbij een goede afweging. Mocht u toch op reis gaan, dan is het advies om contact op te nemen met uw reisverzekeraar om te informeren naar uw specifieke situatie.
 • Voor niet corona-gerelateerde risico’s bent u niet altijd verzekerd op deze bestemming. Het is verstandig om dit vooraf na te gaan bij de verzekeraar. Het verschilt namelijk per verzekeraar of u wel of niet verzekerd bent. Voor corona-gerelateerde risico’s geldt die dekking meestal wel op de zakenreisverzekering bij code oranje. U kunt dan gevraagd worden aan te tonen dat het om een noodzakelijke reis gaat, omdat u zich dan in een oranje gebied begeeft. Neem contact op met de verzekeraar als u naar een dergelijk gebied wilt reizen en laat u informeren. Maak hierbij een goede afweging.
Vliegtuig stijgt op – Corona – Zakelijk

Pensioen

 • Bij de meeste pensioenuitvoerders is dit risico gewoon verzekerd. Zo ook bij de pensioenregelingen die via Zicht lopen. En dat betekent dat als u of een van uw medewerkers een gebied met code oranje of rood bezoekt en door het coronavirus komt te overlijden, er gewoon dekking is voor partner- en wezenpensioen en ANW-hiaat als dit in de regeling is opgenomen. Als uw medewerker arbeidsongeschikt wordt, is er dekking voor premievrijstelling en uitkering van arbeidsongeschiktheidspensioen. Ook hierbij geldt dat dit wel meeverzekerd moet zijn. Heeft u (een deel van) uw pensioenregeling niet via Zicht, maar bijvoorbeeld bij een pensioenfonds lopen, dan kan het anders zijn. Waarschijnlijk heeft u van de betreffende uitvoerder dan al wel informatie ontvangen. Als dat niet het geval is, dan adviseren wij u contact met uw pensioenuitvoerder op te nemen. Let op! De afspraken met uw pensioenuitvoerder zijn altijd leidend.
 • Heeft u werktijdverkorting aangevraagd? Of wilt u een beroep doen op de regeling Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud? Dan gaan uw medewerkers waarschijnlijk minder uren werken. En krijgen ze mogelijk minder betaald, afhankelijk van hoe u het heeft geregeld. In tegenstelling tot mogelijk minder inkomsten nu en in de nabije toekomst, heeft werktijdverkorting geen gevolgen voor de pensioenopbouw van uw medewerkers. Want voor u als ondernemer lopen de pensioenpremies gewoon door. En de pensioenopbouw van uw medewerkers loopt daarmee geen schade op.
 • Voor u als ondernemer lopen de pensioenpremies gewoon door.
 • De opbouw van pensioenrechten van werknemers gaat gewoon door, al wordt er niet voor betaald. Niet eindeloos, dat mag duidelijk zijn. Er zijn wettelijke beperkingen aan het uitstel.
 • Stel, de coronacrisis raakt u op deze manier. Veel pensioenuitvoerders leveren nu al een bijdrage om getroffen ondernemers daar waar mogelijk te helpen. Mogelijk biedt dit u ook een uitkomst. De hulp is op maat en kent de volgende vormen: Betalingsregeling Pensioenuitvoerders kunnen met individuele werkgevers die acute geldproblemen hebben een betalingsregeling treffen. De werkgever kan zich in dat geval melden bij het pensioenfonds, de verzekeringsmaatschappij of de premiepensioeninstelling. Verruimen betalingstermijnen De betalingstermijnen waarbinnen werkgevers pensioenpremies moeten afdragen, kunnen voor getroffen sectoren en werkgevers worden verruimd. In de horeca-, reisbranche en detailhandel is dit al het geval. Minder streng invorderingsbeleid Pensioenuitvoerders kunnen een minder strikt invorderingsbeleid voeren bij het innen van pensioenpremies. Let op: de ruimte voor maatwerk is nu nog beperkt door wettelijke voorschriften. Het Verbond van Verzekeraars, de Pensioenfederatie, De Nederlandsche Bank en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn hierover in overleg.
 • Bent u, om welke reden dan ook, niet meer in staat om de premie te betalen? Meld dit dan direct bij de pensioenuitvoerder, zodat deze ervan op de hoogte is. De pensioenuitvoerders zijn in overleg met het Ministerie en het Verbond van Verzekeraars om te bekijken hoe hier verder mee om moet worden gegaan. De verwachting is dat er op korte termijn een concrete uitwerking is. Worden er eigen bijdragen van de werknemers ingehouden? Draag deze dan wel af aan de pensioenuitvoerder of stop met inhouden. Gaat u onverhoopt failliet? En zijn er eigen bijdragen ingehouden, maar niet afgedragen? Dan ontstaat er bestuurdersaansprakelijkheid. Dit kan betekenen dat u privé hoofdelijk aansprakelijk wordt gesteld.
 • Ja, ook de pensioenpremies (werkgever- en werknemersgedeelte) vallen onder de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW). Verwacht u meer dan 20 procent omzetverlies door de coronacrisis? Dan kunt u bij het UWV een beroep doen op deze tijdelijke regeling. Daarmee krijgt u een tegemoetkoming in de loonkosten. Dit is ook het geval voor het werkgevers- en werknemersdeel van de pensioenpremie. In de NOW-1 (maart t/m mei) geldt voor deze en andere werkgeverslasten een vaste opslag van 30 procent. In NOW-2 (juni t/m september) geldt voor deze en andere werkgeverslasten een vaste opslag van 40 procent. U leest hier meer over op deze website
 • Het gaat hier onder andere om artikel 26 en artikel 29 van de Pensioenwet. In artikel 26 is geregeld binnen welke termijn u als werkgever moet betalen, dus wanneer de premie ontvangen moet zijn. Artikel 29 geeft aan wat pensioenuitvoerders moeten doen als er een achterstand ontstaat. In deze artikelen staan processen en termijnen beschreven waar pensioenuitvoerders zich aan moeten houden. Dat belemmert pensioenuitvoerders om maatwerk te bieden bij betalingsregelingen.    

Premies en tarieven

 • De Staatssecretaris van Financiën heeft zich in zijn brief van 2 april 2020 beleidsmatig uitgelaten over het uitstel van betaling voor belastingschuldigen assurantiebelasting, dat zijn de aangifteplichtigen op wiens naam de aanslag assurantiebelasting staat. Het uitstel geldt niet voor klanten c.q. polishouders van de verzekeringen. Of uitstel van betaling assurantiebelasting doorwerkt in een keten en zo ja hoe, is aan de partijen in die keten. Dit antwoord is afkomstig van de Belastingdienst.
 • Normaal gesproken wordt de verzekering opgeschort als de premie niet tijdig is betaald en is er geen dekking voor eventueel optredende schades. Omdat de problemen vanwege corona verschillen van geval tot geval en van sector tot sector, adviseren wij klanten vooral contact op te nemen met de eigen verzekeraarsadviseur of verzekeraar (of de door hem gevolmachtigde agent) om te informeren naar de mogelijkheden. Verzekeraars komen klanten waar mogelijk tegemoet door dekkings- of betalingsmogelijkheden te verruimen en zoeken samen met de klant naar maatwerkoplossingen.
 • Voor wat betreft de premie-incasso gelden termijnen voor doorstorten van de premie door de verzekeringsadviseur of de gevolmachtigde agent aan de verzekeraar. Uiteraard steunt het Verbond de oproep om de regeling tijdelijk te versoepelen om zo een helpende hand te bieden. Wij zien dat verzekeraars coulant omgaan met verzoeken tot uitstel en naar maatwerkoplossingen zoeken. Daarom adviseren wij verzekeringsadviseurs en gevolmachtigde agenten vooral contact op te nemen met de eigen verzekeraar om te informeren naar de mogelijkheden.

Aansprakelijkheid bij ziekte

 • Waarschijnlijk niet. Om u aansprakelijk te stellen voor schade, moet de ander kunnen aantonen dat u opzettelijk de schade heeft veroorzaakt of dat die is ontstaan door bewuste roekeloosheid. Dat zal in de praktijk erg lastig worden om aan te tonen.
Man in busje met rode tas – Corona – Zakelijk

Evenementen

 • De sector heeft door overheidsingrijpen bijna 1,5 jaar stilgelegen. Nu de sector weer opstart moet er opnieuw gekeken worden naar de risico’s en wat voor een dekking verzekeraars voor voorziene risico’s kunnen bieden (bijvoorbeeld een artiest die niet komt, een storm etc.) met daarbij in het achterhoofd de mogelijkheid dat het coronavirus weer kan oplaaien. Het is daarom niet vreemd dat de verzekeraars om meer informatie vragen dan voorheen.
 • Bij het Verbond zijn geen verzekeringen bekend waarop u in zo’n geval een beroep kan doen. Neem voor eventuele compensatie contact op met de organisator van het evenement.
 • Dat hangt af van de polisvoorwaarden en de reden waarom het evenement geannuleerd wordt. De schade van evenementen die zijn afgelast op last van de overheid, zijn of worden in overleg met partijen afgewikkeld. Verzekeraars bieden voor nieuwe evenementen meestal geen dekking meer voor risico’s van pandemie of overheidsmaatregelen, zoals een lockdown. Inmiddels heeft de evenementensector samen met de overheid een subsidieregeling ontwikkeld voor evenementen bij annulering. Het is verder verstandig om contact op te nemen met uw adviseur.
 • De premie voor verzekeringen wordt uitgerekend vanuit de gedachte dat niet iedereen op hetzelfde moment schade heeft. Het risico op schade wordt zo gespreid in de tijd en verdeeld over alle verzekerden. De premie is dus gebaseerd op het risico dat enkele evenementen onverwacht geen doorgang kunnen vinden. Maar bij een pandemie zoals COVID-19 hebben we gezien dat de overheid in één keer alle evenementen verbiedt. Als iedereen op hetzelfde moment schade heeft en dat zou verzekerd moeten worden, zoals bij een epidemie of pandemie, dan wordt de premie onbetaalbaar.

Veranderingen bedrijfsactiviteiten

 • Goed dat u bezig bent met creatieve oplossingen om wél omzet te kunnen maken. Maar dit kan inderdaad consequenties hebben voor bijvoorbeeld uw aansprakelijkheids- en (bestel)autoverzekering. Ga daarom in overleg met uw adviseur of kijk op deze pagina.
 • Bent u bezig met creatieve oplossingen om wél omzet te kunnen maken? Dit kan consequenties hebben voor verschillende verzekeringen. Ga daarom in overleg met uw adviseur.

Motorrijtuigen & Auto

 • Als je verwacht dat een voertuig langere tijd buiten bedrijf zal blijven, schors dan het kenteken. Dat kan digitaal via de website van de RDW. Hiermee stopt de APK-plicht en de houderschapsbelasting automatisch. Je kunt ook je verzekering opschorten, let wel; je bent dan niet meer verzekerd. Belangrijk om te weten is dat óók het rijden op eigen terrein in veel gevallen gewoon onder de Wegenverkeerswet valt. Dat betekent dat je daar dus ook niet mag rijden met een geschorst voertuig. Aan het schorsen van een kenteken zijn kosten verbonden.
 • De formele regelgeving voor deze afscherming is hier terug te vinden. De door de RDW gestelde eisen zijn te vinden op de website van de RDW.
 • Als het bedrijf hiervoor al bedrijfsauto’s (met verzekering) gebruikt en deze intensiever gaat gebruiken, zal het in de regel onder de dekking blijven vallen. Let wel, er kunnen uitzonderingen of limiteringen zijn. Neem dus bij uitbreiding van het gebruik of bij inzet van nieuwe bestuurders vooraf contact op met uw verzekeringsadviseur of verzekeraar. Bij gebruik van een privévoertuig is er in de regel géén dekking. Vrijwel alle polisvoorwaarden van auto- en scooterverzekeringen sluiten zakelijk of bedrijfsmatig gebruik uit. Als u deze voertuigen toch in wilt zetten, neem dan vooraf contact op met uw verzekeringsadviseur of verzekeraar.
 • Het Verbond van Verzekeraars kan en mag geen uitspraken doen over verzekeringsvoorwaarden en premies, dat is een zaak voor individuele verzekeraars en hun klanten. We raden klanten aan contact op te nemen met hun eigen verzekeraar of adviseur. Samen wordt dan gezocht naar een passende oplossing.

Algemene richtlijnen

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) communiceert dagelijks de laatste stand van zaken om het coronavirus zo veel mogelijk te beperken. De belangrijkste maatregelen die u kunt nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen:

 • Was regelmatig uw handen
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Schud geen handen
 • Blijf/werk waar mogelijk thuis bij verkoudheid, hoesten of koorts

We hebben deze pagina met zorg opgesteld op basis van de beschikbare informatie op 1 december 2021. U kunt hier geen rechten aan ontlenen. De afspraken met uw verzekeringsmaatschappij zijn altijd leidend. Als er informatie wijzigt, passen we deze pagina aan.

Wij regelen het voor u

 • U hoeft het niet alleen te doen
 • Direct contact met een adviseur
 • Altijd advies op maat
Uw kantoor Aalsmeer
Zwarteweg 88
1431 VM Aalsmeer
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Alkmaar
Arcadialaan 28-C
1813 KN Alkmaar
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Apeldoorn
Boogschutterstraat 1
7324 AE Apeldoorn
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Breda
Ettensebaan 31
4813 AH Breda
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Capelle aan den IJssel
Rivium Quadrant 241
2909 LC Capelle aan den IJssel
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Den Bosch
Europalaan 28-C
5232 BC 's Hertogenbosch
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Eindhoven
Beemdstraat 16
5652 AB Eindhoven
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Enschede
Zuiderval 94-3
7543 EZ Enschede
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Groningen
Paterswoldseweg 810
9728 BM Groningen
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Heerhugowaard
J. Duikerweg 5
1703 DH Heerhugowaard
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Huis ter Heide (Zeist)
Amersfoortseweg 10-E
3712 BC Huis ter Heide
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Nederweert
Hulsenweg 19
6031 SP Nederweert
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Rijswijk
Veraartlaan 6
2288 GM Rijswijk
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Roermond
Buitenop 9
6041 LA Roermond
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Sneek
Oosterom 11
8602 DE Sneek
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
https://klantenthousiasme.nl/api/Image/GetImageById?id=181 Zicht adviseurs
10
Onze klanten beoordelen Zicht gemiddeld met een
8,8
607 beoordelingen